fbpx

Всеки член на екипа на Assess се придържа стриктно към настоящия Етичен кодекс:

I. Да поддържа висок стандарт на етично, професионално и морално поведение, спазвайки нормите на българското законодателство и професионалните стандарти на професията си.

II. Да уважава правата и достойнството на всеки индивид, независимо от неговата  социална, политическа, етническа, расова или религиозна принадлежност.

III. Да изпълнява професионалните си задължения по независим, почтен и достоен начин. Решенията му да са съобразени единствено с фактите и да не се влияе от никакви политически, финансови, социални или други съображения.

IV. Да поема отговорност за професионалните си решения и действия и да може да ги защитава по адекватен, аргументиран и логичен начин.

V. Да бъде дискретен и да спазва правилата за конфиденциалност на личната и служебната информация, до която е получил достъп чрез професионалния си статус или изпълнявайки служебните си задължения.

VI. Да предприема стъпки за повишаване на професионалната си квалификация и да се стреми към постоянно усъвършенстване на знанията и уменията си.

Новини