PEAK C.A.T.C. & Assess Ltd
Базов обучителен курс за работа с полиграф

PEAK е акредитирано от Американската полиграфска асоциация (APA) училище и е признато в много щатски и национални асоциации. Асес е в партньорство с PEAK и е техен ексклузивен представител, който провежда обучения за работа с полиграф в България.

Базовият курс за работа с полиграф е акредитиран от Американската полиграфска асоциация и се състои от минимум 400 учебни часа. Програмата и учебните часове са гъвкави и винаги се променят в зависимост от потребностите на обучаващите се и заетостта на инструкторите. Поредността на преподаваните теми варира според групата обучаеми. Повечето

Базови курсове за работа с полиграф са с продължителност 10 поредни седмици. От друга страна, всички Базови курсове, които се предлагат, могат да са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 17 седмици, според стандартите за акредитация.

Условия за прием

Всеки обучаващ се трябва да покрива следните изисквания, за да може да участва в нашия Базов курс за работа с полиграф:
•   Да има средно образование
•   Да не е бил осъждан
•   Да има добра репутация, потвърдена от професионални препоръки. На кандидатите може да им бъде отказан прием, ако преди са били уволнявани от професионални организации.

Базовият курс за работа с полиграф се състои от следните учебни часове:

Право и човешки права – (8 часа)

Участниците ще учат за законите (и релевантните човешки права), приложими към оценката на истинността на твърдения.

Етика, стандарти на работа и подзаконови нормативни актове – (4 часа)

Участниците ще научат за отношенията между Американската полиграфска асоциация, Американската асоциация на полицаите полиграфисти, стандартите на работа/подзаконози нормативни актове и други етични съображения относно оценката на истинността на твърдения.

Въведение в историята на оценката на истинността на твърдения – (8 часа)

Участниците ще могат да идентифицират хората, които са допринесли за ранната и съвременната история на оценката на истинността на твърдения и ще добият знания за еволюцията на методите за детекция на лъжата, анализа на тестови данни, развитието на важни професионални асоциации и алтернативни методи за детекция на лъжата.

Научно тестиране – (8 часа)

Участниците ще научат за концепции като чувствителност, специфичност на тест, фалшиво позитивни, фалшиво негативни грешки, статистическа значимост при прилагането на диагностични и скрининг тестове, умението да се четат научни статии и да се обясняват техните силни и слаби страни от гледна точка на методология.

Работа с полиграфските датчици и софтуер – (16 часа)

Участниците ще могат да провеждат качествена проверка на функционалността на полиграфа. Също така ще се научат да поставят датчици на изследваното лице, както и позиционирането му. Ще се научат и как да ползват софтуера, как да записват качествени данни, също да използват и стандартизирани анотации в полиграфското изследване.

Техники за оценка на истинността на твърдения – (40 часа)

Участниците ще придобият практическо знание за доказателствени изследвания, изследвания при разследване и скрининг изследвания. Обучаващите се ще научат и за компонентите на протоколите за тестиране, включително и броя повторения, броя тестове и правилата за подредба на въпросите.

Предтестово интервю – (32 часа)

Участниците ще могат да обясняват причините зад предтестовата процедура и да демонстрират способност да провеждат неструктурирано, полуструктурирано или структурирано интервю.

Следтестово интервю – (8 часа)

Участниците ще могат да обясняват причините зад предтестовата процедура, да идентифицират подходи в интервюирането и да показват прогрес в следтестовите интервюта при различни резултати от полиграфско изследване.

Психология – (20 часа)

Участниците ще могат да обясняват основните елементи на човешката психология и прилагането ѝ в науката на оценката на истинността на твърдения.

Физиология – (20 часа)

Участниците ще научат за сърдечно-съдовата система, дихателната система, централната нервна система, периферната нервна система, покрѝвната система, скелетно-мускулната система, както и фармакологията, която има отношение към данните за оценяване на истинността на твърдения.

Конструиране на въпроси – (32 часа)

По време на упражненията в клас, участниците ще могат писмено да покажат ефективни практически знания за въпроси за детекция на лъжа за валидизирани техники.

Анализ на тестови данни – (40 часа)

Участниците ще имат знания за моделите на физиологични реакции, използвани при интерпретацията на полиграфски данни, включително и умения за идентифициране на данни, които са подходящи или такива, които не са подходящи за анализ. Обучаващите се ще научат да анализират полиграфски данни, използвайки валидизирани системи за оценка, включително и правила за взимане на решения за краен резултат.

Контрамерки – (8 часа)

Участниците ще се научат да описват често срещани видове контрамерки и атипична физиология.

Представяне на информация и резулати – (2 часа)

Участниците ще се научат коя е информацията, която им е нужна и как да представят резултатите от полиграфските изследвания.

Практически часове – (80 часа)

Участниците ще покажат основна компетентност при провеждането на полиграфски изследвания.

Допълнителни избирателни часове – (74 часа)

Участниците ще се запознаят с друго съдържание, свързано с оценката на истинността на твърдения или ще им бъдат дадени допълнителни инструкции по теми, определяни от обучителния център.

Академичен прогрес и политика за завършване

По време на Базовия курс за работа с полиграф, обучаващите се ще имат минимум три писмени изпита и финален изпит в края на курса. Участниците трябва да имат минимум 70% (или по-висока) успеваемост на всеки изпит. Също така ще бъдат провеждани много практически изследвания (както диагностични, така и скрининг), като се използва подходяща методология, преподавана в обучителния център. Други задачи могат да бъдат поставяни на обучаващите се от инструкторите в курса или директора на Полиграфското училище.

Професионално членство

Обучителният център не гарантира, че участниците ще бъдат пригодни за професионални полиграфски асоциации. Отговорността за определяне на пригодността за членство в която и да е професионална организация е на всеки един от обучаващите се. Обучителният център преминава проверка за акредитация тази година и ще продължи да има такива проверки на всеки три години или какъвто интервал бъде определен от Американската полиграфска асоциация.