Вашият успех като предприемач, лидер или мениджър се определя и от способността ви да общувате. Може да сте отличен професионалист, но при трудности в общуването с клиенти, персонал или 

пазари, вие пропускате важни възможности за развитие. Способността ефективно да се ръководи, делегира, обучава и преговаря, да се презентират идеи, решения и да се вдъхновява персонала, сериозно се повлиява от слабостите в комуникацията.Овладяването на ключови умения за комуникация гарантира ефективност на всяко ниво.

Модул 1 "Комуникация в бизнеса – принципи, техники и стратегии в общуването" се фокусира върху ключовите аспекти и умения за ефективна комуникация в разнообразните ѝ форми. Обучението представя работещи подходи и стратегии при често срещани трудности и развива умения за ефективна комуникация.

ЦЕЛИ

- Да развие базисни познания за формите на бизнес общуването.
- Да запознае участниците с основни принципи и психологични аспекти на ефективната комуникация.
- Да развие основни  умения за ефективна комуникация.
- Да формира умения за комуникация в трудни разговори и конфликти.
- Да запознае участниците с основни техники за регулация на личното поведение и емоционална реактивност.
- Да интегрира получените знания и умения в разрешаването на практически задачи и симулации.

ТЕМИ

- Видове комуникация в бизнеса

-- Междуличностна
-- Групова
-- Публична
-- Масова

- Вътрешно и външно-организационна комуникация

- Техники и стратегииза ефктивна комуникация

-- Слушане и активно слушане
-- Емпатия и обратна връзка
-- Отворени и затворени въпроси
-- Асертивност
-- Нетуъркинг
-- Прекратяване на разговора
-- Какво да правим, когато не знаем как да отговорим?
-- Постигане на съгласие и разбирателство
-- Невербална комуникация

- Трудни разговори и разрешаване на конфликти

- Емоционална интелигентност и регулация на личното поведение

- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Познавате основните форми на бизнес общуването и ще формирате базисни умения.
- Познавате основни техники и стратегии за ефективна комуникация.
- Усвоите базисни умения за водене на трудни разговори и управление на конфликти.
- Развиете умение за самонаблюдение и саморегулация в процеса на общуване.
- Развиете увереност и умения за ефективна комуникация на работното място.

Записване: Форма за регистрация