fbpx

Модул  "Културни  компетенции в глобализираното бизнес пространство" разглежда аспектите на бизнес комуникацията между партньори от разнородни културни и развива умения за ефективно общуване с хора от други етнос и култура.

Умението да общуваме с хора от различни култури и да разбираме правилно техните послания е ключово за воденето на преговори, мотивирането на служителите, обучение, изграждане и вдъхновяване на многонационални екипи.


ЦЕЛИ

- Да развие базисни познания.
- Да запознае участниците с основни рискови аспекти на междукултурна комуникацията.
- Да формира умения за подготовка и провеждане на разговори с бизнес партньори от други държави/култури.
- Да запознае участниците с основни културни различия при общуване в конкретни региони/държави и/или групи.
- Да развие разбиране за ролята на културното разнообразие в организацията.

- Да развие разбиране за ролята на културното разнообразие в организацията.

- Да развие умения за ефективно управление на екипи от служители от различни култури.

ТЕМИ

- Междукултурна комуникация - същност и значение

- Невербално поведение и културни различия

- Културни различия с влияние върху организационния климат

- Преговори и работни комуникации с чуждестранни бизнес партньори

- Работа и управление на мултикултурни екипи

- Полезни съвети

- Примери и основни характеристики на общуването

-- Държави и региони
-- Демографски характеристики
-- Религиозни аспекти

- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Познавате влиянието на културните различия върху бизнес общуването.
- Познавате потенциалните рискове от нарушаване на доверието в резултат на недоразумения в общуването.
- Знаете основни културни специфики във вербалното и невербално поведение на хората от различни региони  държави.
- Можете да изградите ефективен подход за управление на културно хетерогенни екипи.
- Разбирате влиянието културно разнообразен персонала върху ефективността на екипа или организацията
- Развиете увереност и умения за общуване с чуждестранни бизнес партньори.

Записване: Форма за регистрация