fbpx

Модул : "Преговори и междуфирмена комуникация" разглежда основните принципи на психологията на преговорния процес, убеждаването, влиянието, управлението на процесите в междуличностното общуване, воденето на преговори в бизнес среда и методи за междуфирмена комуникация.

Обучението в този модул ще ви помогне да усвоите базисни познания за психологическите аспекти на преговорния процес, теорията и практиката на убеждаването в условията на свободен избор, принципи и техники за влияние и получаване на съгласието на другия. Умението да преговаряте и да водите ползотворна комуникация с вашите партньори и конкуренти е важно за вашата организация.ЦЕЛИ

- Да запознае участниците с основни принципи и психологични аспектина влияние по време на преговори.
- Да запознае участниците с основни техники на убеждаването и психологичните механизми, стоящи зад тях.
- Да развие базисни познания за бизнес етикет.
- Да запознае участниците с основните изисквания за добра междуфирмена комуникация (устна, писмена, телефонна и електронна).
- Да интегрира получените знания и умения в разрешаването на практически задачи и симулации.

ТЕМИ

- Психология на влиянието и преговорите

-- Видове преговори
-- Стадии на преговорите
-- Ако не се достигне съгласие
-- Тактики на убеждението

- Презентиране

- Бизнес етикет и дипломация

- Такт и дипломация

-- Разговори по телефона
-- Писмена комуникация
-- Нови технологии в комуникациите

- Практически упражнения и симулации

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО, ВИЕ ЩЕ:

- Можете да прилагате психологични техники за влияние при преговори.
- Знаете как да се подготвите и предствите убедителна презентация.
- Познавате основни принципи на етикет и дипломация.
- Познавате ключовите фактори за влияние при писмена и телефонна комуникация.
- Сте информирани за новите технологии в бизнес комуникациите.
- Развиете увереност и умения за провеждане на успешни преговори и външнофирмена комуникация.

Записване: Форма за регистрация