fbpx

"Никой смъртен не може да пази тайна.
Ако устните са безмълвни, той барабани
с пръсти, издайничеството се прецежда
през всяка пора" – З. Фройд /1905/

 

Психофизиологичното изследване е метод за диференциране на истина от лъжа посредством отчитане на психофизиологични реакции. Полиграфското изследване е пресечна точка на различни теоретични и експериментални области на физиологията, психофизиологията и психологията.

В общественото пространство битуват широк спектър от митове и легенди, голяма част от които създадени с помощта на наши и чуждестранни филмови продукции и ТВ шоу програми. Поради тази причина голяма част от хората, които се явяват на полиграфски изследвания се изненадват от същността на процедурата.

Методология

Обикновено продължителността на едно полиграфско изследване е не по-малко от един 1 час и половина, като може да продължи по-дълго. Онова, което е важно да се знае е, че полиграфското изследване НИКОГА не трае 15 минути или половин час. Това би означавало, че не е направено от експерт, не е спазена процедурата и резултатите не биха могли да се считат за валидни.

В световен мащаб има стандартизирани тестови формати, приети и одобрени от професионалната общност /Американската Полиграфска Асоциация/. Всеки опит за създаване на „нов”, „експериментален” тип тест /съществуват опити за „нововъведения” от страна както на наши „експерти”, така и от чуждестранни такива./, без необходимата валидизация и проверка за надеждност, няма научна стойност. В този смисъл, резултатите от такива тестови формати не са надеждни, нито валидни.

Посредством полиграфско изследване се проверява дали изследваното лице е извършило дадено действие или не, съпричастно ли е по един или друг начин към дадено събитие, присъствал ли е на конкретно място в конкретно време и пр. С полиграф не се установява отсъствие или наличие на чувства, намерения, желания и пр.

По време на предтестовото интервю, изследваните лица се запознават с метода, по който се провежда изследването, снемат им се биографични данни, както и данни за актуалното им здравословно състояние. В зависимост от образователното и интелектуалното им ниво се дава информация за начина, по който се установява наличието или липсата на лъжа.

Коректният тон и предварителното информиране за всяка предстояща стъпка от изследването са задължително условие при провеждането на полиграфското изследване.

Преди да се премине към инструменталната част от изследването, лицето, което ще се подложи на полиграфски тест, дава доброволното си съгласие за това, като го удостоверява чрез попълване на декларация за информирано съгласие.

Формулиране на въпроси

Едно от най-важните условия за коректно провеждане на полиграфското изследване е адекватното и правилно формулиране на въпросите в теста.

Те ТРЯБВА да бъдат ясни, разбираеми, кратки, директни, еднозначни, да съдържат едно действие, да не дават възможност на изследваното лице да рационализира, да не съдържат юридически термини /кражба, убийство и пр./.

НЕДОПУСТИМО е формулирането на въпрос от типа:

  • "Взимаш пари или за дадена от теб информация за Иван, от представител на престъпна структура, или държавна структура, например писмени данни, описание стила на живот, подходи към къщата, записвателни устройства, детайли за техническите системи за сигурност в къщата и т.н.?” – пример от реално проведено изследване

Забележка* Въпросът е неразбираем, съдържа повече от едно действие, дава се възможност на изследваното лице да рационализира ако е извършило едно от действията, за които е питан, но не и другите, завършва с „т.н.”, което е некоректно и непрофесионално. Така конструиран въпрос прави изследването невалидно, тъй като са нарушени основни базови правила за провеждане на поиграфско изследване.

КОРЕКТНО формулиран въпрос:

  • Ти давал ли си информация за Иван Иванов на някого, срещу заплащане или услуги?

Впоследствие, след евентуално установяване на значима реакция на този въпрос, биха могли да се проведат допълнителни тестове, за да се уточни на кого и каква точно информация е предоставяна.

Изводи

НЕКОРЕКТНО:

  • "Издържа теста при всички зададени му въпроси. Не се констатират рискови поведения или зависимости. Не високи интелектуални възможности, ниска обща култура, не познава актуалните икономически, политически събития, първичен, скромен. В професионален план – неподготвен, доверчив, слаба аналитичност, манипулируем, не достатъчно съобразителен. Дисциплиниран, концентриран, отговорен. Лоялен, няма отношение към двете кражби миналата година.” – пример от реално проведено изследване

Забележка* При полиграфския метод не съществува формулировка „Издържал”/”Не издържал” теста. На базата на проведено полиграфско изследване не могат да се правят изводи и/или прогнози за бъдещо рисково или каквото и да е поведение, не може да се установи ниво на интелектуални способности, културата, общата информираност, нито професионалните качества на изследваното лице. Обективна оценка на личностните и психични сфери може да се извършва само посредством съответните специализирани психологични методики.

КОРЕКТНО формулирани изводи:

  • С голяма степен на вероятност може да се твърди, че Георги Георгиев не е …….
  • Малко вероятно е Георги Георгиев да е …..
  • Налице са значими реакции на въпроса …..

Автор:
Велина Владимирова - криминален психолог / криминален психофизиолог


Коментари powered by CComment