Обществото вярва, че измамниците по природа са подли и зли. Но според нови проучвания се оказва, че 87% от лицата, извършили измама, за първи път прекрачват закона.

Обикновено т.нар. „измамници“започват работа в дадена фирма без реалното намерение да извършат измама.

Като цяло, се приема, че измамникът има висок социален статус, с добро образование,  уважаван от членовете на обществото. Оказва се, че около половината измамници са на възраст между 31 и 45 годишна възраст, като работят професии, свързани с финанси, счетоводство,  изпълнителна власт, мениджърски позиции, продажби. Тези лица често имат разрешен достъп до секретна информация и активи.

В световен мащаб по-голямата част от измамниците са мъже. Наблюдава се следната тенденция: в САЩ и Канада извършването на измами е по-равномерно разпределено между двата пола, докато в Азия, Близкия Изток и Африка – мъжете измамници надделяват над жените, извършващи измама. Тези различия може да се обяснят с обстоятелството, че в споменатите части на света делът на жените в представителната власт и съответно заемащи високо постове е значително по-малък, отколкото на мъжете.

Интересна тенденция се наблюдава и спрямо продължителността на работа на лицата, извършващи измама, в една организация. Оказва се, че измамниците работят средно между 3 и 10 години в една фирма, преди да извършат измамата. Този факт е твърде логичен, тъй като дългосрочните служители са много по-запознати със силните и слаби страни на една организация.

От всичко казано до тук може да предположим, че измамниците като цяло са възприемани за честни хора, на които им се дава прозвището „нормални“, работещи продължително време в една фирма и изпълняващи съвестно своите служебни задължения, което опровергава общоприетото схващане, че те са измамни по природа.

Очаквайте продължение следващата седмица!

Източници:

ACFE. (2014). Report to the nations on occupational fraud and abuse. Retrieved from http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
Kelly, F. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime?
Wells, J. (2001). Why employees commit fraud. Journal of Accountancy. Retrieved from http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2001/Feb/WhyEmployeesCommitFraud


Автор:
Мария Юрукова-психолог


Коментари powered by CComment