Проф. Джейсън Томас от West Virginia University представя за първи път  MICE- модела на мотивацията за измама през 2010 година в книгата си  „Forensic Accounting and Fraud Examination”.

M.I.C.E. е акроним и съдържа в себе си понятията - Money, Ideology, Coercion, Ego.

Концепцията на Томас отхвърля съществуващото досега становище, че основни мотивиращи фактори за извършване на измама са търсенето на материална изгода или изпитването на финансов натиск. В MICE- модела, поведението на измамника се разглежда през влиянието на следните четири фактора: Пари/ Идеология/ Принуда и Его. 

Парите като мотивиращ фактор включват всеки реален или въображаем натиск. Пример за реален финансов натиск е невъзможност или забавяне с плащането на сметки, извънредни разходи, ипотека и др. Въображаемият или възприемания като реален натиск представлява желанието на индивида да води начин на живот, който не може да си позволи, т.е. да притежава финансови средства и вещи, които са възможни при много по-висок стандарт на живот.

Идеологията, като мотивиращ фактор на измама, дава оправдание на извършителя през символно натоварени възгледи и ценности. Той рационализира престъпното си поведение през представата за действия в името на нещо много по-добро и възвишено от гледна точка на следваната от него система от абстрактни идеи. Измамникът приема, че по този начин служи на по-висши цели или възприема себе си като борец срещу практики, които са в разрез с неговите (и на идеологията му) убеждения.

Принудата е, свързана със ситуации, при които човек е подложен на натиск. Такива са случаите, в които даден служител или човек е изнудван или заплашван. В тях той е поставен в ситуация, в която не може да избегне и съответно не е в състояние да откаже да подпомогне извършването на дадена измама.

Его-то е тясно свързано с концепцията за въображаем финансов натиск, с чувството за гордост и вътрешно убеждение и претенция, че всичко ти е позволено и ти се полага.

Източници:
Kelly, F. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime?
Wiley, J. & Sons. (2010). Forensic Accounting and Fraud Examination.


Автор:
Мария Юрукова-психолог


Коментари powered by CComment