fbpx

Следващата теория, която ще разгледаме, е тази на Roddy Allan. Известна е като теория за психологическите характеристики на измамника и е представена в началото на века.

 До концепцията на Роди Аалан, психологическите характеристики на измамниците  сравнително рядко са обект на изследване при търсене на мотивацията за техните действия. Авторът на тази съвременна теория допуска, че определени поведенчески характеристики могат да се наблюдават сравнително по-често при хора, които извършват измами. Изследователят групира тези характеристики в следните четири типа личности:

1. ЕГОИСТА
Човек, който е нарцистичен, потаен, копнее за постоянно одобрение от околните.

2. ПОБОЙНИКА
Човек, който изпитва базисен страх. Той не спазва правилата и не понася критика и обратна връзка.

3. КОНТРОЛИРАЩИЯТ
Човек, който свръхконтролиращ; има необходимост от това всичко да е под негов контрол. Ригиден, отказва да приеме различен от неговия подход.

4. МИШКАТА
Човек, който може да бъде описан като спокоен, асоциален, модел за подражание.

В допълнение към четирите личности, изведени от Allan, са установени и други общи черти на измамниците. Например, предприемачите, които извършват измами,  често се опитват да се обграждат с хора, които могат лесно да бъдат контролирани. Други изследвания са отчели подобни тенденции, като допълват, че има установена връзка межди измамите и конкурентоспособността, липсата на дисциплина, липсата на съчувствие към околните и др.

Въпреки това, е важно да се спомене, че описаните личностни характеристики и поведенчески модели не обуславят абсолютно винаги извършването на измама. В действителност няма убедителни доказателства, които да потвърдят дали един индивид ще стане измамник или напротив.


Източници:

Kelly, F. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime?
Allan, R. (2003). Thehumanfaceoffraud. CA Magazine. Retrievedfrom http://www.camagazine.com/archives/print-edition/2003/may/regulars/camagazine23440.aspx


Автор:
Мария Юрукова-психолог


Коментари powered by CComment