Това е диагностика на актуалната ситуация, с цел установяване на проблемни области в конкретната организация и възможностите за оптимизиране на функционирането й.

 

  • Консултиране по казуси, свързани с нагласи, отношения и вземане на решения
  • Посредничество при проблемна комуникация
  • Управление и развиване на лидерския потенциал
  • Помощ в управлението на стратегически процеси на развитие и промяна в организацията

След етапа на диагностика процесът на организационно консултиране продължава с анализ на резултатите, практически дейности, насочени към постигането на промяна и предоставяне на обратна връзка на ръководството на съответното структурно звено.
Подобряването на социалните умения е предпоставка за активност и ефективно взаимодействие между хората. Социалните умения на служителите са ключов критерий за оценка на тяхната професионална пригодност и фактор за успешната реализация, защото работата им се осъществява чрез комуникацията с клиентите. Това се отнася за всички заети в частния и публичния сектор.
Програми за обучение и развитие на служителите:

  • Развитие на лидерския потенциал
  • Умения за изграждане на екипи
  • Социална компетентност и асертивност
  • Комуникативни умения и решаване на конфликти