Асес е единствената компания, която предлага провеждане на така наречената следтестова беседа след установяване на резултат "ЛЪЖА" по изследваната тема.

Главната цел при подбора на персонал е прилагане на ефективни процедури, чрез които да бъдат привлечени кандидати с подходящи за длъжността качества.

Това е диагностика на актуалната ситуация, с цел установяване на проблемни области в конкретната организация и възможностите за оптимизиране на функционирането й.

Психологичният анализ на писмени, аудио и видео източници е част от метода на психологичното профилиране.
Намира приложение при:

Това е метод, който намира приложение в дейността на правораздавателната система при изготвянето на съдебно-психологични експертизи и оперативни анализи.