fbpx

Как да извлечем най-доброто от отношенията си в работата?

 

За да реализираме успешно целите си в постоянно усложняващата се и все по-динамична среда на организацията,  в която работим, ние се нуждаем от подобрени умения за междуличностно взаимодействие и изграждане на ефективни човешки отношения. Успехът ни в отношенията с другите в работата зависи от нагласите, моделите на поведение, социалната компетентност и решенията ни.

Това е една много различна от традиционните тренинг програми за мениджъри и ръководители, която е насочена към процесите на себеопознаване и самоанализ. Участниците използват своите взаимодействия и рефлексията си в малката тренинг група като основен източник на учене и промяна.

Програмата има мощно въздействие благодарение на изпитаната си в практиката методология, внимателно подбраното съдържание на отделните сесии и  прилагането на съвременни методи за учене чрез саморефлексия и груповодинамичен психотренинг.

 

   

 

Ползи от участието

 

 

§Пълноценно осъзнаване и засилена чувствителност към начина, по който работните отношения в организацията могат да бъдат оптимизирани;
§Нови знания и умения за ефективно въздействие върху междуличностните отношения в екипа и в организацията като цяло;
§Повишена самоувереност в ситуации, изискващи активно делово общуване;
§Изграждане на способност за работа с неопределеността и противоречията, съпровождащи груповата динамика на работните екипи и съвременния организационен живот;
§Задълбочено лично разбиране на собствения комуникативен стил и подходите за изграждане на ефективни работни отношения.
 

   Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Работа с цялата група:

Групово-динамично изследване на отношенията с другите;
Разбиране за влиянието, което оказвате върху другите хора;
Практически упражнения за развитие на нови умения за взаимодействие;
Техники за овладяване на емоциите и конфликтите в работата;
Даване и получаване на обратна връзка.

 

Работа на малки подгрупи:

Разработване на лична стратегия за оптимизация на работните отношения
 
 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MSc

 

Mясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.