fbpx

Развитието на организираността (Organization Development) е комплексен, планомерен подход, технология за подобряване на организационната ефективност, адаптивност и устойчивост.

 

Като утвърдена професионална практика за процесуално организационно развитие ни позволява да се справим с редица проблеми в съвременните организации – управлението на сложни промени и реорганизации, засилване на ролята на човешкия капитал в управлението, уточняване на мисията и стратегията на организацията, изменение на организационната структура и култура, внедряването на нови методи и технологии в работата, изграждането на ефективна система за ръководство и оперативно управление.

 

OD не е ограничена функция на развитието на човешките ресурси в организацията; то касае всички в организацията и съвременните мениджъри и специалисти  в областта на финансите, маркетинга, организацията на производството и услугите, качеството и информационните технологии все по-отчетливо осъзнават ползите от ангажирането си в системни практики и конкретни проекти за организационно развитие.

 

 

Тази тримодулна тренинг програма има практическа насоченост към овладяването на основните методологични и технологични компоненти на OD. Детайлно се изучават се и се използват полезни техники и инструменти за диагностика и интервенция в рамките на OD парадигните. Тренинг програмата позволява да се формират уменията нужни за индивидуална и екипна OD практика в широк диапазаон от организационни задачи и системи. Изследват се добрите практики и поуките от реализирани във водещи организации у нас и в чужбина OD проекти.

 

Ползи от участието

 
 
Засилване на влиянието ви като практик в организационното развитие;
 
Подобрено разбиране за компетентността и потенциала ви като активен участник в процесите на организационно развитие;
 
Разширени знания за историята, методологията и техниките на организционното развитие;
 
Формиране на собствен системен подход към оценката на потребностите и възможностите за развитие на организацията, в която работите;
 
Практическо усвояване на нови полезни инструменти за организационна диагностика и стимулиране на организационното развитие;
 
Задълбочено разбиране на груповата динамика и междугруповите отношения, и тяхната роля за развитието на организацията, в която работите'
 
Нови знания за организационната структура и организационната култура;
 
Усвояване на техники за стимулиране на участието на сътрудниците и екипите в организацията при вземането на решения и реализацията на проекти за организационно развитие;
 
 

 Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

 

Модул 1 (Лаборатория 13):  OD отвътре е тренинг програма насочена към практикуващите организационно развитие мениджъри, специалисти и консултанти. Изследват се компетенциите на практиците в областта на организационното развитие с акцент върху ефективността на интервенциите им като функция от уменията им, организационния им опит, личността, нагласите и мотивационния им профил.

 

Модул 2 (Лаборатория 14): Разбиране на организационния живот е тренинг програма, в която участниците се запознават в подробности със системните теории за организационното развитие, концепциите за организационната ефективност и промяна, взаимовръзките между организационните подсистеми и механизмите за целеносоченото им измененение.

 

Модул 3 (Лаборатория 15): Инструменти за трансформация е тренинг програма, която окуражава участниците да разширят репертоара си от диагностични методи и техники за активно въздействие върху процесите в организацията, преоткривайки ролята на участието в управлението и възможностите на екипната работа, междугруповото сътрудничество и лидерството в съвременните организации.

 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 940 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.