fbpx

Заявяване на участие

Заявяването на участие в обученията и практическите семинари на „Асес“ЕООД се извършва след изпращане на попълнена регистрационна форма за участие както следва:

- През сайта на "АСЕС" ЕООД чрез попълване на форма "Онлайн Регистрация"

- Чрез изпращане на попълнена форма за регистрация на е-mail адрес: 

"АСЕС" ЕООД поема задължение за защита на личните данни на Участниците. Данните се ползват за комуникация по повод на обученията, организационно-технически цели, за издаване на сертификати, удостоверения и фактури.

Регистрация и потвърждаване на място за участие

- Заявяване на място в групата за обучение се извършва чрез подаване на регистрационна форма.

- Записването в обучението се извършва от "АСЕС" ЕООД след заплащане на таксата за обучение по банков път, като посочената във фактурата сума се превежда по посочената в същия документ банкова сметка. "АСЕС" ЕООД  издава фактура за таксата за участие в български лева. Фактурата се издава на база на допълнително предоставената от Участника информация (след запазване на място за обучението чрез регистрация) и "АСЕС" ЕООД не носи отговорност в случай, че тя е непълна или недостоверна. Банковите такси за направения превод са за сметка на Участника.

- "АСЕС" ЕООД  няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените обучения, Участникът няма да бъде включен в групата за конкретното обучение. В този случай, по договаряне, "АСЕС" ЕООД  връща на Участника заплатената сума или го включва в групата за следващ аналогичен курс.

Отказ от участие

- При отказ от заявено и платено участие по инициатива на Участника по-малко от 5 (пет) работни дни преди началото на обучението, "АСЕС" ЕООД удържа 50% от стойността на заплатеното обучение.

- При неявяване на датата на провеждане на обучението по причини от екстраординарен характер, заплатената от участника сума не се възстановява, но Участникът запазва правото си да се яви на следващо провеждане на обучение по същата темата, в който е отсъствал, като не заплаща нова такса за това.

Отмяна или отлагане на обучение

- "АСЕС" ЕООД има право да отложи или отмени провеждане на обявено обучение, в случай че това стане необходимо по преценка на "АСЕС" ЕООД. В случай на отлагане или отмяна на обучение, "АСЕС" ЕООД уведомява Участниците, заплатили такси за участие на посочен от тях e-mail адрес или по телефона не по-късно от 5 дни преди началната дата на обучението.

- При отменяне на провеждането на обучението по инициатива на "АСЕС" ЕООД, Участниците имат право да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за следващи дати за провеждане на Програмата.

- Организаторът си запазва правото да внася промени в графика за провеждане на предвидените в програмата си за календарната година обучения, като своевременно уведоми записаните участници.

- В случай на промени в настоящите условия "АСЕС" ЕООД ще информира Участниците в подходящ срок.